Гаранционни условия

 1.       Гаранционни условия:

1.1.      Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на стоката, при което се издават Гаранционна карта и Фактура.

1.2.      Гаранционният срок за всяка стока е посочен в Гаранционната карта.    

1.3.      Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.

1.4.      Гаранцията не се отнася за незначителни повреди, включително, но не само: надрасквания, напуквания, изтърквания, промяна на цвета и др., както и износени в процеса на обичайната употреба на продукта компоненти.

1.5.      Гаранционният срок остава в сила, независимо дали стоката е била ремонтирана или подменена.

1.6.      Настройките и програмирането, които са предписани в техническата документация, не се считат за дефекти, които да дават основание за рекламация. Проверката за такава рекламация се заплаща от клиента.

1.7.      При извършване на ремонтни процедури сервизният работник не носи отговорност за унищожаване на програмираната от потребителя информация.

2.       Гаранционните условия са невалидни при:

2.1.      Унищожаване на фабричните номера на устройствата.

2.2.      Нарушаване цялостта на изделието.

2.3.      Повреди, дължащи се на лош транспорт и неподходящо съхранение.

2.4.      Неспазване на указанията в съпровождащата документация, ползване на некачествени консумативи, неправилна инсталация, монтаж или експлоатация (вкл. незануляване).

2.5.      Повреди, получени при природни бедствия, при пожар и форсмажорни обстоятелства.

2.6.      Повреди, дължащи се на токов удар, механични повреди, падане, вибрации, неизправност в електрическата мрежа, под въздействието на агресивна външна среда и други подобни, както и небрежно отношение от страна на потребителя към техниката.

2.7.      Опити за отстраняване на повредите или поправяне на устройствата и системите от неупълномощени лица.

2.8.      Когато повредата е причинена умишлено или по непредпазливост.

3.       Начин за предявяване на рекламация:

3.1.      Рекламации за нарушения в комплектността, липси и несъответствия се правят само при приемане на изделията.

3.2.      Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на Гаранционна карта и коректно представена информация на причините за рекламация.

3.3.      Рекламациите се предявяват в:

-       Фирмения сервиз на адрес: София 1592, бул. ”Проф. Цветан Лазаров” 35, тел: 02/969 4786

-       Регионалните търговски офиси на фирма Текра ЕООД

Работно време: от 8:30 до 17:15 ч.

Почивни дни: Събота, Неделя и официалните празници

xs
sm
md
lg
xl
xxl