Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

На „ТЕКРА“ ЕООД

 

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

Кои сме ние?

„ТЕКРА“ ЕООД, ЕИК 030432222, със седалище и адрес на управление: град София 1592, район Искър, ж.к. „Дружба 1“, бул. „Цветан Лазаров“ № 35, представлявано от управителя Петър Стефанов Полилеев, тел.: 070011010, и-мейл адрес: tekra@tekra.bg е администратор на лични данни съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Как да се свържете с нас?

Адрес: град София 1592, район Искър, ж.к. „Дружба 1“, бул. „Цветан Лазаров“ № 35, тел. 070011010, и-мейл адрес: tekra@tekra.bg

 

Как да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни?

Адрес: град София 1592, район Искър, ж.к. „Дружба 1“, бул. „Цветан Лазаров“ № 35

Тел.: (02) 96 94 763

E-mail: elena.dimitrova@tekra.bg

 

 „ТЕКРА“ ЕООД собственик и администратор на следната интернет страница:

www.tekra.bg

 

„ТЕКРА“ ЕООД уважава поверителността на личните Ви данни.

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашия уебсайт, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

 

Какво представлява Политиката за поверителност?

Тази политика за поверителност има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „ТЕКРА“ ЕООД (наричано оттук нататък „ТЕКРА“), включително:

-              Какви лични данни събираме за Вас?

-              Каква е целта на тяхното събиране?

-              За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

-              С кого споделяме Вашите лични данни?

-              Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?

-              Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност ТЕКРА декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

 

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

Така например, непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиенти код и др.

 

Какви лични данни събира ТЕКРА за Вас ?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти и услуги, ТЕКРА събира следната информация за Вас:

-              Име, фамилия, електронна поща и телефон, при попълване на различните форми, поместени на нашия уебсайт, включително създаване на първоначална регистрация, абониране за нашия бюлетин, попълване на формата за даване на мнения и/или коментари и попълване на формата за запитване за регистрация на партньор;

-              Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашия уебсайт - IP адрес;

-              Бисквитки (Cookies) - за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

 

На какво основание ТЕКРА обработва личните Ви данни ?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

ТЕКРА събира личните данни Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на продукти и услуги – на договорно основание (така например обучения, провеждани от Академия ТЕКРА).

 

ТЕКРА събира лични данни след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при регистрация на уебсайта ни, при попълване на формата за съобщения, при регистрация за получаване на електронен бюлетин или запитване за регистрация за партньор.

Съгласието, което предоставяте, може винаги да бъде оттеглено, като посетите някой от нашите офиси, чиито адреси можете да намерите на уебсайта ни в секция „Контакти“, както и чрез имейл на info@tekra.bg.

ТЕКРА обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както и ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

ТЕКРА може да обработва лични данни и в случай, че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

 

За какви цели събираме Вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за упражняване на Ваши права, включително, но не само:

-              За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки, включително запитвания за регистрация на партньор;

-              За да Ви осигурим достъп до нашия уебсайт директно през Вашия профил;

-              За да Ви предоставим достъп до информацията в секции Академия ТЕКРА и Библиотека;

-              За да изготвим поименен Сертификат за успешно преминато обучение в Академия ТЕКРА;

-              За да Ви изпращаме актуална информация с нашия онлайн бюлетин.

В допълнение на горното, имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим продукта/информацията, към който/която имате интерес.

 

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да Ви предостави необходимата информация, ТЕКРА обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата и социална идентичност по следните начини:

- след регистрация на уебсайта ни в една или повече от формите за контакт, формата за запитване за регистрация на нов партньор, регистрация за предоставяне на онлайн бюлетин;

- чрез обработване на информация за Вашите посещения на уебсайта на ТЕКРА;

- чрез обработка на информация за IP адреси и cookies (биксвитки).

 

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни, преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието, на което обработване личните Ви данни, срокът на съхранение на личните данни е различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 2 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.

 

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

ТЕКРА се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

 

Използване на бисквитки

Ако желаете информация за това какви бисквитки се използват при посещението Ви на Уебсайта ни, можете да видите нашата ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ.

 

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни ?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

-              По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;

-              По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

 

Автоматизирано вземане на решения при обработването на лични данни и профилиране

С цел бързина при предоставянето на информация и/или продукти ТЕКРА може да използва техническата възможност за автоматизирано вземане на решения съгласно чл. 22 от Регламента. В случай че при обработване на Вашите лични данни бъде приложена автоматизирана обработка, ние Ви информираме за това. Обработването на лични данни, включващо „профилиране“, което се състои от всякакви форми на автоматизирано обработване на лични данни за оценка на личните аспекти, по-специално анализирането или прогнозирането на различни аспекти, имащи отношение към икономическото Ви състояние, здравето, личните Ви предпочитания или интереси, благонадеждността или поведението Ви, се извършва изцяло в съответствие с разпоредбите на Регламента. При автоматизираното обработване на Ваши лични данни/профилирането, ние:

•             използваме подходящи процедури за извършване на профилирането;

•             прилагаме съответните технически и организационни мерки, като гарантираме, че факторите, които водят до неточности в личните данни, се коригират, а рискът от грешки е сведен до минимум;

•             защитаваме личните данни по начин, който отчита потенциалните заплахи за интересите и правата Ви и който не поражда ефект на дискриминация въз основа на раса или етнически произход, политически възгледи, вероизповедание или убеждения, членство в синдикални организации, генетичен или здравен статус или сексуална ориентация или от който не произтичат мерки с такъв ефект.

Уведомяваме Ви, че имате следните права във връзка с автоматизираното взимане на решения/профилирането:

•             право във всеки случай на автоматизирано обработване на предоставените от Вас лични данни да заявите желанието си за включване на човешка намеса с оглед взимане на решение;

•             да изразите мнението си с оглед автоматизирано взетото решение;

•             да получите обяснение за автоматизирано взетото решение чрез изпращане на заявление;

•             да обжалвате решението, взето чрез автоматизирана обработка.

 

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

-              Правото на достъп до личните данни, които ТЕКРА обработва за Вас и да получите копие от тях;

-              Право да искате от ТЕКРА коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на info@tekra.bg;

-              Право да искате ограничаване на обработката на личните Ви данни в определените от закона и Регламента случаи;

-              Право да искате заличаване, т.е. изтриване на личните Ви данни от ТЕКРА, в случай че са налице условията за това.

-              Правото да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директен маркетинг, като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;

-              Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, чрез изпращане на имейл до info@tekra.bg, доколкото това предоставяне не е необходимо, за да изпълним своите задължения към Вас;

-              Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, като например за маркетинг, като изпратите имейл на: marketing@tekra.bg;

-              Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;

-              Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

 

Какво значи всяко от горните права?

•             Право на достъп до личните данни.

Това право дава възможност на субекта на данните да получи информация дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация: a) целите на обработването; б) съответните категории лични данни; в) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации; г) когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок; д) съществуването на право да се изиска от Администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване; е) правото на жалба до КЗЛД; ж) когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник; з) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането.

•             Право на коригиране и изтриване („правото да бъдеш забравен“)

Субектът на данни има право да поиска от Администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Субектът на данни има правото да поиска от Администратора изтриване на свързаните с него лични данни, а Администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания: a) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; б) субектът на данните е оттеглил своето съгласие, на което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; в) субектът на данните възразява срещу обработването и не са налице законни основания за това обработване, които да имат преимущество; г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно; д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора; е) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

•             Право на възражение

Субектът на данни има право на възражение срещу обработването на негови лични данни, включително когато личните данни се обработват за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, предоставено на Администратора, или по съображения, свързани със легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Право на възражение е налице и при обработка на лични данни за целите на директния маркетинг и профилиране.

•             Право на преносимост

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато:

a) обработването е основано на съгласие или в изпълнение на договорно задължение; и б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

•             Право на жалба или молба до Комисия за защита на личните данни

Субектът на данните има право да сезира Комисията за защита на личните данни.

При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на Администратора по административен или съдебен ред. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за защита на лични данни за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда в тази връзка.

 

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, ТЕКРА няма да бъде в състояние да предостави своите продукти, респективно да сключи договор/да продължи изпълнението по сключен вече договор.

 

Промени в Политиката за поверителност

Актуална версия на Политиката за поверителност можете да намерите на уеб сайта на ТЕКРА 

 

Тази политика за поверителност е приета от ТЕКРА и е в сила от 29-01-2019 г.

xs
sm
md
lg
xl
xxl